Pracovný zošit náboženstva pre 2. ročník

← na hlavnú stránku | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | 4. ročník | 5. ročník | 6. ročník | 7. ročník | 8. ročník | 9. ročník

Kontaktovať autora
2_rocnik
PRACOVNÝ ZOŠIT NÁBOŽENSTVA PRE 2. ROČNÍK

Použitá a odporúčaná literatúra pre pracovný zošit náboženstva pre 2. ročník základných škôl
GULDAN, P.Bambuľka. Bratislava: Noxi, spol. s.r.o., 2008,ISBN 978–80–89179–86–2.
RÚFUS, M. Nové modlitbičky. Bratislava: Mladé letá, 1996. ISBN 80–06–00706–3.
HURAJTOVÁ, J. – , GEMBALOVÁ, A. – ZAKUCIOVÁ, V. Cesta dôvery. Metodická príručka katolíckeho náboženstva pre 2. ročník základných škôl, Spišská Nová Ves: KPKC, 2009.
JURČÁKOVÁ, S. – KRAJŇÁKOVÁ, E. – LENCZ, L., – SYNEKOVÁ, M. Metodická príručka pre katechétov vyučujúcich katolícke náboženstvo. Bratislava: Katechetická komisia pri vydavateľstve Lúč, 1995.
JURČÁKOVÁ, S. – SYNEKOVÁ, M. Môj priateľ Ježiš.
Učebnica katolíckeho náboženstva pre druhý ročník základnej školy. Trnava: Spolok svätého Vojtecha, 2005. ISBN 80–7162–551–5.
KATECHIZMUS KATOLÍCKEJ CIRKVI. Učebnica rímskokatolíckej náboženskej výchovy. Trnava: Spolok Sv. Vojtecha, 1999. ISBN 80–7162–259–1
MARSHALL, E.. HAMPLE, S. Deti píšu Bohu. Bratislava: Artforum. ISBN 80–88849–31–4.
Modlitebník pre verejné pobožnosti. Trnava: Spolok Sv.Vojtecha, 2001, 1. vydanie, Tlačiarne BB, spol. s.r. o., Banská Bystrica. ISBN 80–7162–347–4.
Moja kniha náboženstva 2. Bratislava: Biskupský úrad Banská Bystrica, 1993, ISBN 80–85405–19–9.
Moje stretnutie s Ježišom. Učebnica katolíckeho náboženstva pre tretí ročník základnej školy. Trnava: Spolok Sv. Vojtecha, 2006, ISBN 80–7162–606–6.
Metodická príručka náboženskej výchovy pre 3. ročník základných škôl ku katechizmu Moje stretnutie s Ježišom. Prešov: Vydavateľstvo Michala Vaška, 1999.
PRIKRYL P., HEINEMANN, K.: Moje modlitbičky. LÚČ, Bratislava, 2006, ISBN 80–7114–599–8.
SVÄTE PÍSMO. Trnava: Dobrá kniha, 2012, ISBN 978–80–7141–739–2.
S tebou, Pane. Príbehy k témam podľa učebnice Moje stretnutie s Ježišom pre 3. Ročník ZŠ. Košice: Diecézna katechetická komisia pri arcibiskupskom úrade v Košiciach, 1999.
TRSTENSKÝ V. Katechizmus pre najmenších II. Trstená, 1993,ISBN 80–85186–19.
YOUCAT. Katechizmus katolíckej cirkvi pre mladých. Bratislava: Karmelitánske nakladateľstvo, s. r. o. , 2011. ISBN 978–80–89231–93–5.
HURAJTOVÁ, J. – , GEMBALOVÁ, A. – ZAKUCIOVÁ, V. Cesta dôvery. Metodická príručka katolíckeho náboženstva pre 2. ročník základných škôl, Spišská Nová Ves: KPKC, 2009.
SVÄTE PÍSMO. Trnava: Dobrá kniha, 2012, ISBN 978–80–7141–739–2.
CESTA DÔVERY. Učebnica katolíckeho náboženstva pre 2. Ročník základných škôl. Trnava: Spolok svätého Vojtecha – Vojtech, spol. s. r. o. , 2015, ISBN 978–80–8161–137–7.

Online zdroje
www.grkatpo.sk
www.deti.víra.cz
www.biblickepribehy.cz
www.katechizmus. sk
www.biblickepribehy.cz
www.katolickamravouka.ic.cz